ka1-nng5」的台語用字 

 

                                                                                鄭 文 海

「媠無十全,䆀無ka1-nng5」。「ka1-nng5」的詞意,吳守禮

大師寫做「全數」,杜建坊先生認為語意是「完全、總、歸球

、一長條」。

 

(kim>tsim)/仔欲探討的是「ka1-nng5」的台語用字:

囊,音「奴當」切,「唐」韻,音「灢」(long5/nng5)

「囊括」:一切都包括在內;「包舉宇內,囊括四海。」

加,「重、重疊、施、著」之意。

 

「加囊(ka1-nng5),總加、總包的意思。「媠無十全,

䆀無加囊(ka1-nng5),會當解說做「媠無十全十美,

䆀嘛無總加、總包」。

 

以上提供參考。

    全站熱搜

    taiuanbugikausu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()